EUROCOIN GAMING

Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website eurocoingaming.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Beperkte aansprakelijkheid

Op deze website wordt algemene informatie aangeboden omtrent de dienstverlening van Eurocoin Gaming BV of een aan haar gelieerde onderneming tevens te noemen: Eurocoin Gaming BV. Hoewel aan de totstandkoming van deze website de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onjuist, niet actueel en/of onvolledig is. Eurocoin Gaming BV wijst daarom iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit en het ongestoord gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen uitdrukkelijk van de hand. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid of volledigheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op deze website berusten bij Eurocoin Gaming BV. en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurocoin Gaming BV. Daarbij is altijd bronvermelding vereist. Eurocoin Gaming BV behoudt zich het op het logo rustende auteursrecht voor. Het logo van Eurocoin Gaming BV als beeldmerk ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau. Eurocoin Gaming BV geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de teksten of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en kunnen inbreuk maken op de regelgeving met betrekking tot de privacy. Eurocoin Gaming BV behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de informatie op de website te gebruiken.

De teksten op deze website waaronder de tekst van deze disclaimer kunnen door Eurocoin Gaming BV ten allen tijde gewijzigd worden zonder nadere aankondiging. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.